Warning: session_start() expects parameter 1 to be array, string given in /customers/9/e/0/roodwit62.nl/httpd.www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303 s.v. Rood Wit '62 | Kunstgras!: Update 29 november
Kunstgras!: Update 29 november

Kunstgras!: Update 29 november

Update: 29 november 2016

Schrijven van de KNVB: Onderzoek RIVM leidend; medio december resultaten bekend.

Beste bestuurder,

Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, hecht de KNVB er waarde aan verenigingen op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken. De berichten in de media van zondag en maandag zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richt de KNVB zich op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert.

De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. Voor de KNVB zijn de resultaten uit dit onderzoek leidend. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Wat levert het onderzoek van RIVM op?
In het onderzoek van het RIVM wordt onder meer vastgesteld welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten, in welke mate stoffen vrijkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van sporters. Ook de huidige normen van rubbergranulaat in de velden zijn onderdeel van de studie. Hieronder de uitleg van het RIVM over de onderzoeksopzet.

Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid.

 1. Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van relevante, internationale literatuur.
 2. Met een veld- en laboratoriumonderzoek moet duidelijk worden welke chemische stoffen er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels.

Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek leiden tot inzichten in:

 • De samenstelling van het rubbergranulaat op voetbalvelden in Nederland: welke chemische stoffen zitten er in?
 • De mate waarin deze stoffen mogelijk vrijkomen uit de korrels.
 • Manieren waarop mensen in aanraking kunnen komen met de chemische componenten (mogelijke blootstellingsroutes).
 • Wat er bekend is over gezondheidseffecten van rubbergranulaat in de internationale wetenschappelijke literatuur.
 • Een overzicht van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving.

De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven in de chemische stoffen in rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidseffecten voor sporters.

Klankbordgroep
De KNVB maakt gezamenlijk met onder meer VWS, GGD, VSG en VACO onderdeel uit van een klankbordgroep van het onderzoek. Er is een maatschappelijke en een wetenschappelijke klankbordgroep, waarbij de voetbalbond in de maatschappelijke klankbordgroep zit. De klankbordgroepen dragen beide op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek.

Europees onderzoek
Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

————————————————————————————————————–
Update: 15 november 2016

Betreft: Schrijven van Vereniging Sport en Gemeenten d.d. 10-11-2016 via de gemeente Helmond ontvangen d.d. 12-11-2016
Onderwerp: Stand van zaken onderzoek rubbergranulaat op sportvelden

Geachte wethouder sport,

Gisteren (woensdag 9 november) zijn de laatste monsterafnames gedaan door het RIVM. In totaal zijn honderd kunstgrasvelden met rubbergranulaat bemonsterd, waarbij naast voetbalvelden ook enkele korfbalvelden en Cruijff-courts in de steekproef zijn meegenomen. De steekproef is een willekeurige selectie van locaties in Nederland, de leverancier van het materiaal, de ouderdom van het rubbergranulaat en de frequentie van het gebruik. Hiermee vormt de steekproef een representatieve afspiegeling van de kunstgrasvelden met rubbergranulaat in Nederland.
Alle monsters worden standaard geanalyseerd op risicovolle stoffen waarvan al bekend is dat die in rubbergranulaat kunnen zitten. Dit zijn PAK’s, zware metalen, vluchtige organische stoffen en Ftalaten (weekmakers). In eerdere studies is ook naar deze stoffen gekeken. Daarnaast wordt er aanvullend onderzoek gedaan aan een beperkte set van monsters. Deze proeven kosten meer tijd en zijn arbeidsintensief. Om er zeker van te zijn dat er geen verdachte stoffen over het hoofd worden gezien wordt een “General unknown screening” uitgevoerd. De focus ligt daarbij op het detecteren van eventuele stoffen waar niet standaard naar gekeken wordt.

Parallel aan het veldonderzoek is het RIVM ook op andere manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid. Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM alle relevante wetenschappelijke publicaties. Deze bevindingen worden gecombineerd met het veldonderzoek waarmee duidelijk moet worden welke stoffen voorkomen in het rubbergranulaat.

Vanuit het RIVM wordt op dit moment ook de laatste hand gelegd aan de enquêteformulieren. Deze worden door het RIVM voorgelegd aan die sportverenigingen die bemonsterd zijn. De contactpersonen wordt gevraagd de enquête in goed overleg in te vullen met de beheerder en eigenaar van het veld (= vaak gemeente).

Het streven is dat 15 december de onderzoeksgegevens bekend zijn. Wij zullen de gemeenten hierover informeren zodra deze informatie bij ons bekend is.

Alternatief onderzoek
Zoals wij in de mail van maandag 31 oktober hebben aangegeven, biedt de Vereniging Band en Milieu en VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche, veldeigenaren de mogelijkheid hun velden met SBR-granulaat aan te melden voor bemonstering. Aanmelden voor deze check kan tot 1 december 2016 via de website www.SBRcheck.nu .
Via onafhankelijk onderzoek door SGS wordt getest op het gehalte Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) in het rubbergranulaat.
Dit geeft aan veldeigenaren de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun specifieke situatie. Deze check is daarmee minder uitvoerig dan het onderzoek van het RIVM, waarbij is getoetst op ruim veertig stoffen.
SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering, coördineert de toetsing van de kunstgrasvelden en voert dit uit. In eerste instantie kijkt SGS naar het aanlegjaar en de leverancier van het rubbergranulaat: dit biedt vaak al voldoende informatie over het gehalte aan PAKs in het granulaat. Als er aanleiding is om ook een monster te nemen van het materiaal, wordt daartoe in overleg met de aanvrager overgegaan. Na het onderzoek krijgt de aanvrager te horen hoeveel PAKs er in het granulaat zitten.
Bij de monsterneming op de kunstgrasvelden wordt gebruik gemaakt van het protocol voor de monsterneming van granulaire bouwstoffen uit het Besluit bodemkwaliteit, SIKB protocol 1002. Deze wijze van bemonsteren komt overeen met de methode van het RIVM.
Wilt u aanvullende informatie ontvangen over dit onderzoek dat wordt uitgevoerd door SGS, dan kunt u deze opvragen bij Joost Kester Jacobs van RecyBEM via info@sbrcheck.nu

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest,
Met vriendelijke groet,

André de Jeu
Directeur

Vereniging Sport en Gemeenten
Postbus 16268, 2500 BG Den Haag
Bezoekadres: Nassaulaan 12, Den Haag
Telefoon 070-3738053

————————————————————————————————————–
 Update: 04 november 2016

Betreft: Openstellen hoofdveld (kunstgrasveld)

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Afgelopen woensdag 2 november 2016 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Frans Stienen en drie ambtenaren namens de gemeente Helmond en een afvaardiging van het Voorzittersoverleg Helmondse Amateurvoetbal Verenigingen (VHAV).

In dit gesprek is aan de orde geweest of het gebruikmaken van de Helmondse kunstgrasvelden namens de gemeente als eigenaar van deze velden verantwoord is en of de gemeente hierin ook haar juridische verantwoordelijkheid neemt en voetbalverenigingen van elke aansprakelijkheid vrijwaart.

Het standpunt van de gemeente is duidelijk.

De gemeente Helmond vindt het gebruik van haar kunstgrasvelden, zonder uitzondering, verantwoord en neemt daarin ook haar volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Ook heeft de gemeente Helmond in dit gesprek aangegeven dat zij voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van de kunstgrasvelden etc. het aanspreekpunt wil zijn.

Op basis hiervan is het bestuur van s.v. Rood Wit ’62 afgelopen woensdag 2 november 2016 bij elkaar geweest.
Aan de orde was de vraag of wij ons standpunt  met betrekking tot het gebruik van ons hoofdveld (kunstgrasveld) zouden moeten wijzigen. Na een goede inhoudelijke discussie waarin ‘voors’ en ‘tegens’ zijn afgewogen is uiteindelijk hoofdelijk gestemd over het navolgende voorstel:

Stellen wij, gezien het standpunt van de gemeente, per 3 november 2016 het kunstgrasveld weer volledig open?

Er waren vijf bestuursleden aanwezig, twee bestuursleden waren afwezig waarvan een lid een volmacht stem heeft afgegeven.

Dit voorstel is in meerderheid aangenomen met een stemverhouding van vier stemmen voor openstelling en twee stemmen tegen openstelling (één stem door volmacht).

Praktisch betekende dit dat wij nog zouden afwachten tot de definitieve verslag notitie van het gesprek met de gemeente ook door de gemeente akkoord bevonden zou worden. Vanmorgen, vrijdag 4 november, is deze verslag notitie definitief geworden waarmee het meerderheidsbesluit van het bestuur ook praktisch uitvoerbaar is geworden.

Met ingang van heden  zullen wij ons hoofdveld (kunstgrasveld) weer openstellen voor gebruik.

Voor verdere vragen omtrent het gebruik van de Helmondse kunstgrasvelden en in het bijzonder ons kunstgrasveld kunt u zich richten tot:

Gemeente Helmond.
A. (Annique) van den Heuvel
Beleidsmedewerker sport & lokaal gezondheidsbeleid
E-mail: A.Heuvel@helmond.nl

Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening
Postbus 950, 5700 AZ Helmond
Weg op den Heuvel 35, Helmond
Tel. (0492) 58 70 92
Aanwezig ma t/m do

Wij vertrouwen erop u allemaal correct te hebben bericht.
Bestuur s.v. Rood Wit ‘62

————————————————————————————————————–
Update: 23 oktober 2016

Donderdag 13 oktober is in de algemene ledenvergadering het volgende besproken en toegelicht:

Wat doen wij praktisch tot er meer duidelijkheid is?

 • Het kunstgrasveld zoveel mogelijk niet gebruiken.
 • Wedstrijden zoveel mogelijk plannen op natuurgras.
 • Trainingen zoveel mogelijk plannen op natuurgras
 • Keeperstrainingen plannen op natuurgras.
 • Indien besloten wordt om het kunstgrasveld toch weer (aangepast) te gebruiken voor wedstrijden voordat de aanvullende resultaten van het RIVM bekend zijn (verwacht eind 2016), zullen wij zoveel mogelijk rekening houden met tegenstanders die dit niet willen. Mocht dit niet passen in de wedstrijdplanning zullen wij wedstrijden afgelasten.
————————————————————————————————————–
Update: 11 & 14 oktober 2016

Aanvullende informatie van de KNVB geplaatst op onze officiële Facebookpagina: https://www.facebook.com/roodwit62/

Geplaatst: 7 oktober 2016

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

In het kader van de uitzending van Zembla over kunstgrasvelden het volgende:

Wij begrijpen de bezorgdheid die ontstaan is naar aanleiding van de uitzending van Zembla. Wij delen die bezorgdheid.
Daarom zullen wij u op deze pagina zoveel als mogelijk blijven informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp.
Vooralsnog volgen wij de adviezen van de KNVB en waar van toepassing die van de gemeente Helmond. Natuurlijk staat ook voor s.v. Rood-Wit ’62 de gezondheid van onze leden voorop. Daarom zullen wij dit onderwerp kritisch blijven volgen en de komende dagen hierover in nauw contact blijven met de KNVB en de gemeente Helmond.

Namens het bestuur

Mario van Doorne, voorzitter

 

Mailbericht wat wij ontvingen van de KNVB, vrijdag 7 oktober

Onderwerp van mailbericht: Er kan dit weekend worden gespeeld op kunstgras

Beste bestuurder,

Woensdag informeerden we jullie al over de uitzending van Zembla waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden.

Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces. Dit bericht kan eventueel op de eigen website worden geplaatst om leden te informeren. We hopen iedereen zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Voor meer informatie kun je hierbij doorverwijzen naar berichtgeving op KNVB.nl.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

————————————————————————————————————–
Geplaatst: 6 oktober 2016

Naar aanleiding van de Zembla-uitzending van woensdag 5 oktober 2016 over kunstgras gaat de KNVB a.s. maandag in overleg met het RIVM, de VSG en kunstgrasfabrikanten. De KNVB heeft een speciale pagina waar u het laatste nieuws vanuit de KNVB en de meest gestelde vragen hierover kunt lezen. klik hier voor voor deze KNVB pagina.