Commissie normen en waarden.

Rood Wit ’62 hecht veel waarde aan het bieden van een  sportieve en veilige omgeving. De beleving van sport en plezier staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom is sinds geruime tijd een commissie ‘normen en waarden’ actief. Deze commissie houdt zich, in samenspraak met onze voorzitter en jeugdvoorzitter, bezig met het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten in het kader van de normen en waarden binnen onze vereniging.

Daarnaast draagt deze commissie er zorg voor dat de gedragsregels van onze vereniging, en natuurlijk de meest normale omgangs- en fatsoensnormen, nageleefd worden. Uiteraard doen ze dat in nauw overleg met spelers, ouders en trainers / begeleiders. Deze gedragsregels zijn door middel van borden en flyers duidelijk zichtbaar op het terrein van de vereniging aanwezig. De commissie zorgt, waar nodig, voor handhaving (door middel van verslaglegging naar het bestuur) van onze normen en waarden.

juni 2016 – Graag uw aandacht voor het onderstaande!!

In verband met het stoppen van twee leden bestaat de commissie ‘normen en waarden’ op dit moment uit één persoon, te weten Ton Helsper. Om deze commissie volwaardig te laten functioneren zijn wij dringend op zoek naar tenminste twee vrijwilligers die zich samen met Ton en het bestuur in willen zetten voor deze commissie. Heeft u interesse en vindt u een vereniging waar normen & waarden niet alleen op papier maar ook in de praktijk hoog in het vaandel staan belangrijk, neem dan contact op met onze voorzitter via mail: voorzitter@roodwit62.nl of met Ton Helsper via het mailadres van de commissie normen en waarden: normen-waarden@roodwit62.nl

Normen en waarden statuut

Hieronder een verkorte weergave van hetgeen in 2013 is vastgesteld ten aanzien van “Normen en Waarden” en de beleving ervan binnen s.v. Rood-Wit ’62.

In het in 2013 vastgesteld beleidsplan is de missie van s.v. Rood-Wit’62 (verder te noemen “RoodWit’62”) vastgelegd:

RoodWit’62 wil binnen de Helmondse samenleving “de voetbalvereniging” zijn die mensen een sportieve en veilige omgeving biedt waarbinnen op een verantwoorde wijze de voetbalsport, op zowel recreatief als prestatief niveau, in teamverband kan worden beoefend.

Een van de uitgangspunten die hieraan ten grondslag ligt, is dat in en buiten het veld onze leden zich correct gedragen in overeenstemming met de geldende wetgeving, de KNVB-reglementen en de waarden en normen zoals wij die afspreken in onze vereniging. Leden zijn op hun gedrag aanspreekbaar en dat gebeurt in voorkomend geval ook.

Het gedrag van spelers, begeleiders, toeschouwers en ouders op de velden moet bijdragen aan een positief sportief imago van RoodWit62. Dat uit zich in een respectvolle bejegening van tegenstanders, scheidsrechters en supporters. De wettelijk normen, de normen van de KNVB en de maatschappelijke omgangsvormen worden in acht genomen. Bestuur en leden, jong en oud, spreken elkaar hierop aan. Om duidelijk de grenzen van sportiviteit te communiceren wordt een heldere gedragscode opgesteld voor het gedrag op en rond de velden (passages uit beleidsplan 2013).

Het bewerkstelligen van een uitstekende sfeer binnen de voetbalvereniging is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, trainers, leiders, spelers, supporters en ouders. RoodWit62 kan en zal nooit de opvoedkundige rol van de ouder(s) kunnen of willen overnemen. RoodWit62 kan wel de randvoorwaarden scheppen waarbinnen alle betrokkenen optimaal in de club kunnen functioneren, met als resultaat dat iedereen met plezier kan (presteren) sporten?

Bestuurlijke verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat we binnen RoodWit62 de gewenste manier van omgaan met elkaar nader vaststellen, elkaar hierover informeren, er afspraken over maken, bij het niet nakomen van deze afspraken elkaar hierover aanspreken en in het geval dat na aanspreken deze afspraken niet worden nagekomen; sanctioneren.

Het opleggen en uitvoeren van sancties is, wat het bestuur betreft, een laatste middel. Voorop staat dat we elkaar positief willen beïnvloeden en bejegenen en daarmee het gewenst gedrag verkrijgen. Als bestuur staan wij voor een club waarin sportiviteit en respect gebaseerd zijn op een open, directe en eerlijke communicatie.

Als belanghebbende binnen RoodWit62 biedt het bestuur u dit beleid inzake onze normen en waarden hierbij aan. Samen met alle spelers, leiders, trainers maar vooral ook ouders willen wij ons inzetten voor een voetbalvereniging, waar iedereen zich thuis voelt, waar we elkaar met respect benaderen en behandelen en bezig zijn om de club vooruit te brengen.

Klik hier voor het volledige Statuut Normen en Waarden.

Wij rekenen op eenieders medewerking.

Bestuur van s.v. Rood-Wit ’62