Normen & Waarden

Normen en waarden, gedragsregels seksuele intimidatie en Vertrouwenspunt Sport.

Hieronder een verkorte weergave van hetgeen in 2013 is vastgesteld ten aanzien van “Normen en Waarden” en de beleving ervan binnen s.v. Rood-Wit ’62. Verder op deze pagina de gedragsregels inzake seksuele intimidatie en informatie over het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF

Normen en waarden statuut

In het in 2013 vastgesteld beleidsplan is de missie van s.v. Rood-Wit’62 (verder te noemen “RoodWit’62”) vastgelegd:

RoodWit’62 wil binnen de Helmondse samenleving “de voetbalvereniging” zijn die mensen een sportieve en veilige omgeving biedt waarbinnen op een verantwoorde wijze de voetbalsport, op zowel recreatief als prestatief niveau, in teamverband kan worden beoefend.

Een van de uitgangspunten die hieraan ten grondslag ligt, is dat in en buiten het veld onze leden zich correct gedragen in overeenstemming met de geldende wetgeving, de KNVB-reglementen en de waarden en normen zoals wij die afspreken in onze vereniging. Leden zijn op hun gedrag aanspreekbaar en dat gebeurt in voorkomend geval ook.

Het gedrag van spelers, begeleiders, toeschouwers en ouders op de velden moet bijdragen aan een positief sportief imago van RoodWit62. Dat uit zich in een respectvolle bejegening van tegenstanders, scheidsrechters en supporters. De wettelijk normen, de normen van de KNVB en de maatschappelijke omgangsvormen worden in acht genomen. Bestuur en leden, jong en oud, spreken elkaar hierop aan. Om duidelijk de grenzen van sportiviteit te communiceren wordt een heldere gedragscode opgesteld voor het gedrag op en rond de velden (passages uit beleidsplan 2013).

Het bewerkstelligen van een uitstekende sfeer binnen de voetbalvereniging is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, trainers, leiders, spelers, supporters en ouders. RoodWit62 kan en zal nooit de opvoedkundige rol van de ouder(s) kunnen of willen overnemen. RoodWit62 kan wel de randvoorwaarden scheppen waarbinnen alle betrokkenen optimaal in de club kunnen functioneren, met als resultaat dat iedereen met plezier kan (presteren) sporten?

Bestuurlijke verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat we binnen RoodWit62 de gewenste manier van omgaan met elkaar nader vaststellen, elkaar hierover informeren, er afspraken over maken, bij het niet nakomen van deze afspraken elkaar hierover aanspreken en in het geval dat na aanspreken deze afspraken niet worden nagekomen; sanctioneren.

Het opleggen en uitvoeren van sancties is, wat het bestuur betreft, een laatste middel. Voorop staat dat we elkaar positief willen beïnvloeden en bejegenen en daarmee het gewenst gedrag verkrijgen. Als bestuur staan wij voor een club waarin sportiviteit en respect gebaseerd zijn op een open, directe en eerlijke communicatie.

Samen met alle spelers, leiders, trainers, vrijwilligers maar vooral ook met ouders/verzorgers wil het bestuur zich inzetten voor een voetbalvereniging, waar iedereen zich thuis voelt, waar we elkaar met respect benaderen en behandelen.

Respect voor elkaar en elkaars mening is en blijft de basis voor succes.

Klik hier voor het volledige Statuut Normen en Waarden.

 

Gedragsregels Seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland en wij als s.v. Rood-Wit ‘62 nemen seksuele intimidatie serieus.
NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Sporters en vrijwilligers dienen zich ervan bewust te zijn dat zowel de sporter als de vrijwilliger zich, bij (vermeende) overtredingen van de gedragsregels, kan en mag wenden tot het Vertrouwenspunt Sport.

Als blijkt dat sporter of vrijwilliger zich schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van de gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie, volgt naast aangifte ook uitsluiting/royement.

 

Vertrouwenspunt Sport

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten)!