STAPPENPLAN CLUBARBITRAGEPLAN

Onderstaand is in chronologische volgorde aangegeven welke stappen gezet kunnen
worden om tot goed clubarbitragebeleid te komen. Ook kan het bestaande
verenigingsbeleid gespiegeld worden aan het stappenplan om het eventueel zelf bij
te stellen.
Per stap wordt kort toegelicht wat het belang ervan is. Zoals eerder gesteld, kan de
volgorde per vereniging verschillen, of kunnen de prioriteiten door elkaar heen lopen.

Stap 1: Structuur 
Aan het fundament voor de arbitrage binnen de vereniging moet een heldere
structuur ten grondslag liggen. Een basis waar het geheel een langere tijd op kan
rusten en wat voor iedereen binnen de club duidelijkheid geeft. Er moet structuur
aangebracht worden. 
Onderdelen: 
1a. De visie omtrent arbitrage binnen de vereniging.
1b. Een organogram.
1c. Profielschetsen; de taken en verantwoordelijkheden.

Stap 2: Het werven van scheidsrechters 
Het is belangrijk om als club continu bezig te zijn met het werven van nieuwe
scheidsrechters. Consistentie hierbij is erg belangrijk! Door de werving goed in kaart
te brengen en hierin duidelijke keuzes te maken, is de kans op succes het grootst. 
Onderdelen: 
2a. Faciliteiten; wat krijgen scheidsrechters aangeboden van de club?
2b. Vaststellen van de doelgroepen.
2c. Informatiepakket voor kandidaat-scheidsrechters.

2d. De benadering van doelgroepen. 
Aandachtspunt: Het werven van scheidsrechters wordt niet als doel op zich gezien.
Het is onderdeel van het gehele plan. Wanneer de structuur in orde is en een
vereniging zeker weet de instroom van een (groot) aantal nieuwe scheidsrechters
aan te kunnen, kan er tot gerichte werving overgegaan worden.

Wanneer de structuur in orde is en een vereniging zeker weet de instroom van een
(groot) aantal nieuwe scheidsrechters aan te kunnen, kan er tot gerichte werving
overgegaan worden.

Stap 3: Op weg naar de eerste wedstrijd 
Als de werving succes heeft gehad begint een nieuwe fase. Zoals gesteld; werven
staat niet op zich. Er is dan al nagedacht over stap 3. De kandidaat-
verenigingsscheidsrechters zijn verenigingsscheidsrechter geworden. Er moet echter
nog het nodige gebeuren om te zorgen dat zij zo goed mogelijk aan hun eerste
wedstrijd kunnen beginnen. 
Onderdelen: 
3a: Introductie in de vereniging.
3b: Basisattributen voor nieuwe verenigingsscheidsrechters.
3c. Voorbereiding op en begeleiding tijdens de eerste wedstrijd. 

Stap 4: Organisatie 
Welke acties moeten allemaal ondernomen worden tot het moment dat de wedstrijd
begint? Dus vanaf het moment dat het wedstrijdprogramma bekend is tot het moment
dat de taak van de verenigingsscheidsrechter er op zit. 
Onderdelen: 
4a. Aanstellen verenigingsscheidsrechters.
4b. Aanstellen scheidsrechters coach.
4c. Communiceren aanstellingen.
4d. Afmelden van verenigingsscheidsrechters.
4e. Heraanstellen verenigingsscheidsrechters.
Aandachtspunt: Daarnaast moet nog goed gekeken worden naar de dag dat er
gevoetbald wordt. Wie is aanspreekpunt voor de scheidsrechters? Waar kunnen ze
zich melden en wie zorgt dat alle faciliteiten in orde zijn? Tot slot is het belangrijk dat

scheidsrechters tijdens en/of na de wedstrijd ook ergens terecht kunnen indien hier
behoefte aan of noodzaak voor is.

Binnen de vereniging moet een plan liggen over welke route de
verenigingsscheidsrechters binnen en eventueel buiten de club kunnen volgen op
weg naar hun eigen top.

Stap 5: Deskundigheidsbevordering 
Ook het opleidingsprogramma moet juiste invulling krijgen en stevig verankerd
worden binnen de club. Dit zorgt net zoals het wervingsprogramma voor continuïteit.
Net zoals een voetballer traint om beter te worden, zo geldt dat natuurlijk ook voor de
arbitrage. 
Onderdelen: 
5a: Intern (instructie- en informatieavonden).
5b: Extern (arbitrageopleidingen via de KNVB).

Stap 6: Carrièremogelijkheden 
Binnen de vereniging moet een plan liggen over welke route de
verenigingsscheidsrechters binnen en eventueel buiten de club kunnen volgen op
weg naar hun eigen top. Net zoals het opleidingsprogramma is het club hier
verantwoordelijk voor.