Privacyverklaring

Privacyverklaring s.v. Rood Wit ‘62

(versie-10 sept. 2018)

Uw privacy
S.v. Rood Wit ’62 acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in deze privacyverklaring informatie geven over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt s.v. Rood Wit ’62 zich aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG.

Artikel 1. Verenigingsgegevens
De vereniging s.v. Rood Wit ‘62, gevestigd te Helmond aan Sportkomplex de Rijpel 1, 5709 NZ, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 40235602.
Het e-mailadres voor privacy gerelateerde vragen is secretariaat@roodwit62.nl.

Artikel 2. Persoonsgegevens
s.v. Rood Wit ’62 verwerkt persoonsgegevens van leden en andere bezoekers van het sportpark of uitwedstrijden, omdat deze personen gebruik maken van onze diensten en/of omdat deze personen gegevens aan s.v. Rood Wit ’62 verstrekken en/of omdat deze personen sportpark De Rijpel of uitwedstrijden bezoeken.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die s.v. Rood Wit ’62 verwerkt:

Verenigingsleden:
NAW-gegevens, telefoonnummer(s), geslacht, geboortedatum/-plaats, functie en/of afdeling, emailadres, lidnummer KNVB, beroep (eigen/familieleden), datum van lid worden, nummer ID, pasfoto en/of teamfoto, activiteit- en wedstrijdfoto’s, of een selectie van hiervoor genoemde gegevens.

Medewerkers:
In geval van medewerkers worden ook een kopie-ID en een banknummer bewaard.

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Verenigingsleden:
Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking, WhatsApp-groepen, en uitnodigingen voor bijeenkomsten, publicatie op website, aanmelding bij KNVB.

Medewerkers:
Idem als vermeld bij verenigingsleden en tevens ten behoeve van de arbeidsovereenkomsten.

s.v. Rood Wit ’62 verwerkt persoonsgegevens op basis van toestemming van de betrokkene(n).
De toestemming wordt vrijelijk verleend bij het lid worden en daarmee acceptatie van deze privacyverklaring en/of betreding van het sportpark De Rijpel.

Indien het lid jonger is dan 16 jaar, zal toestemming gevraagd worden aan de verzorgers of ouders.
In geval van activiteit- en wedstrijdfoto’s zal geen afzonderlijke toestemming gevraagd worden, maar wordt deze automatisch gegeven door het betreding van sportpark De Rijpel.

KNVB en Sportlink
De persoongegevens die wij verwerking worden door ons in SPORTLINK ingevoerd en opgeslagen. Lees meer over de verwerkersovereenkomst met SPORTLINK door hier te klikken.

Artikel 4. Bewaartermijn
s.v. Rood Wit ’62 zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Artikel 5. Beveiliging
s.v. Rood Wit ’62 neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen. Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 6. Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij bovengenoemd contactadres privacy gerelateerde vragen. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak bij bovengenoemd contactadres privacy gerelateerde vragen te maken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 7. Nieuwsbrief en informatie
Je bent als lid, of ouders/verzorgers van het minderjarige lid, automatisch aangemeld voor onze nieuwsbrieven. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld je af door een e-mail te sturen naar secretariaat@roodwit62.nl. Relevante informatie in verband met de voortgang van onze vereniging en het lidmaatschap wordt te allen tijde digitaal naar het bij onze vereniging bekende e-mailadres verzonden.

Artikel 8. Onze website (www.roodwit62.nl)
Als je onze website bezoekt en wilt blijven gebruiken wijzen wij je erop dat wij gebruik maken van cookies.

Waarom gebruiken wij cookies?
Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren. 

Welke cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken.

Google Analytics.

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij gaan er vanuit dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.

Facebook.

Op onze website staat een knop van Facebook. Met deze knop kunnen bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op Facebook. Facebook verzamelt via de code van deze knop informatie, al voordat jij op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies maakt Facebook het mogelijk voor adverteerders om jou te vinden. Wij gebruiken de analyses van Facebook om te kunnen zien hoe en op welke wijze onze Facebookpagina bezocht wordt. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook en andere sociale media om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de cookies zijn verzameld. Ook kun je zelf je privacy aanpassen in je Facebook instellingen! 

Artikel 9. Toegang tot sportpark De Rijpel
s.v. Rood Wit ’62 geeft graag uiting aan leuke activiteiten op haar sportpark en op sportieve prestaties van de verschillende teams, maar beschermt ook graag ieders privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU). Indien je bezwaar hebt tegen het publiceren op de clubwebsite of ‘social media’ en/of maken van foto’s van jou, of van jou kinderen jonger dan 16 jaar, op dit sportpark, kunt je dat kenbaar maken aan de wedstrijdcoördinator in de wedstrijdkamer of aan een van de aanwezige toezichthouders.
In het geval dat er persoonsgegevens en/of foto’s worden gepubliceerd op of in de clubwebsite, de nieuwsbrief of ‘social media’, ondanks dat u bezwaar hier tegen kenbaar heeft gemaakt en beoogde zorgvuldigheid wordt toegepast, zal er op het eerste verzoek per e-mail aan secretariaat@roodwit62.nl daartoe direct tot verwijdering worden overgegaan en biedt het bestuur van s.v. Rood Wit ’62 hiervoor bij voorbaat haar excuses aan.

Artikel 10. Wijzigingen
s.v. Rood Wit ’62 behoudt het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

s.v. Rood Wit ‘62,
Het bestuur.