Spelregels 2019/2020 (uitgebreid)

SPELREGELS 2019/’20

SPELREGELWIJZIGINGEN                                    

Datum          :    1 juni 2019             

INLEIDING

De 133ste JAV van de IFAB in Aberdeen, Schotland op 2 maart 2019 heeft een aantal wijzigingen en toelichtingen met betrekking tot de Spelregels 2019/’20 goedgekeurd. Een drietal wijzigingen is goedgekeurd na een periode van 2 jaar van wereldwijde pilots:

 • De invoering van gele of rode kaarten voor onbehoorlijk gedrag door teamofficials
 • Een speler die het veld verlaat bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn als hij gewisseld wordt
 • Bij een doelschop en een vrije schop voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied, geldt dat de bal in het spel is zodra deze is getrapt en beweegt (de bal mag gespeeld worden voordat deze het strafschopgebied heeft verlaten)

Overige wijzigingen zijn o.a.: een duidelijker beschrijving van ‘hands’, aanvallers moeten ten minste 1 meter afstand houden van een ‘muurtje’, de doelverdediger hoeft slechts één voet op de doellijn te hebben bij een strafschop en een nieuwe procedure voor de scheidsrechterbal (inclusief dat er een scheidsrechtersbal wordt toegekend als de bal een wedstrijdofficial raakt en vervolgens in het doel gaat, balbezit voor een partij verloren gaat of een veelbelovende aanval begonnen wordt).

 

Dit document vat de belangrijkste wijzigingen en toelichtingen samen en voorziet ook in de exacte bewoordingen voor elke Spelregelwijziging, maar omhelst niet alle lay-out technische veranderingen (bijv. nieuwe volgorde bij een opsomming etc.). Deze worden apart aangegeven in het Spelregelboek 2019/20. Dit document is ook beschikbaar op de website van de IFAB (www.theifab.com) net zoals een korter document (‘Law changes 2019-20 – at a glance’) waarin enkel de samenvatting van de belangrijkste wijzigingen is opgenomen. Medio of eind mei zullen er versies in Engels, Frans, Duits en Spaans van de Spelregels 2019/20 gedownload kunnen worden van de website van de IFAB, samen met details over de nieuwe IFAB Laws of the Game app.

 

Alle wijzigingen worden van kracht op 1 juni 2019. Competities die voor deze datum starten, mogen ze vanaf de start van de competitie toepassen, op een overeengekomen moment tijdens de competitie (bijv. na een onderbreking halverwege het seizoen)  of de invoering uitstellen tot uiterlijk de start van de volgende competitie.

 

Reminders  

De IFAB en de FIFA willen voor iedereen twee heel belangrijke aspecten van het spel in herinnering roepen:

 • Aanvoerders
  • De spelregels benadrukken dat de aanvoerder een ‘mate van verantwoordelijkheid heeft voor het gedrag van zijn team’ – van aanvoerders wordt verwacht dat zij deze verantwoordelijkheid nemen om er aan bij te dragen het gedrag van de spelers van het eigen team te kalmeren of positief te beïnvloeden. Dit geldt met name in controversiële of confronterende situaties waarbij tegenstanders of wedstrijdofficials betrokken zijn.  

 

 

 

 • Respect voor scheidsrechters o Spelers moeten alle beslissingen die worden genomen door de scheidsrechter en overige wedstrijdofficials respecteren.
  • Respect voor de Spelregels en voor de wedstrijdofficials die de Spelregels toepassen is van het allerhoogste belang voor de eerlijkheid en het imago van het voetbal.

 

Verklaring

De belangrijkste wijzingen zijn onderstreept; verwijderde tekst wordt als volgt weergegeven:

doorgehaald.

GK = gele kaart (waarschuwing); RK = rode kaart (verwijdering)

 

Afkortingen met betrekking tot de Video Assistent-Scheidsrechter (VAR):

RRA = ‘referee review area’; de plaats in de buurt van het speelveld waar de scheidsrechter de situatie kan terugkijken. VOR = ‘video operating room’; de ruimte waarin de VAR zijn werkzaamheden uitvoert.

             

SAMENVATTING VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN 2019/’20

Onderstaand een vereenvoudigde opsomming van de belangrijkste veranderingen / aanpassingen.

 

Regel 3

 • Een speler die gewisseld wordt moet het veld verlaten bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn, tenzij de scheidsrechter andere aanwijzingen geeft.

 

Regel 4

 • Ondershirts mogen meerkleurig zijn of van een patroon zijn voorzien, mits ze exact gelijk zijn aan de mouw van het wedstrijdshirt.

 

Regel 5

 • De scheidsrechter mag niet terugkomen op een beslissing m.b.t. een spelhervatting als het spel is hervat, maar mag nog wel een GK/RK tonen voor een voorafgaand voorval;
 • Als de scheidsrechter het veld verlaat voor een VAR herziening of om spelers terug te roepen op het speelveld aan het eind van een speelhelft, dan kan een beslissing nog steeds worden veranderd;
 • Aan teamofficials die zich schuldig maken aan onbehoorlijk gedrag mag een GK/RK getoond worden; als de overtreder niet geïdentificeerd kan worden, dan ontvangt de coach die op dat moment in de instructiezone als hoofdcoach optreedt, de GK/RK;
 • Als een strafschop wordt toegekend, dan mag de strafschopnemer van het betreffende team behandeld worden en vervolgens op het veld blijven om de strafschop te nemen.

 

Regel 7

 • Uitleg over het verschil tussen ‘afkoelingsperiodes’ en ‘drinkpauzes’.

 

Regel 8

 • Het team dat de toss wint mag ervoor kiezen de aftrap te nemen;
 • Scheidsrechtersbal – het laten vallen van de bal gebeurt voor de doelverdediger (als het spel werd onderbroken in het strafschopgebied) of voor één van de spelers van het team dat de bal het laatst speelde, op de plaats waar dit gebeurde; alle andere spelers (van beide teams) moeten zich op minimaal 4m afstand bevinden.

 

Regel 9

 • Scheidsrechtersbal als de bal de scheidsrechter (of een andere wedstrijdofficial) raakt en in het doel gaat, balbezit verandert of een aanvallende beweging begint.

 

Regel 10 

 • Een doelverdediger kan niet scoren door de bal in het doel van de tegenpartij de gooien.

 

Regel 12

 • De tekst m.b.t. hands is herschreven om meer duidelijkheid / eenduidigheid te krijgen, met duidelijke richtlijnen voor wanneer ‘niet-opzettelijk’ hands al dan niet bestraft moet worden;
 • Bevestiging dat het ongeoorloofd spelen van de bal met de hand of arm door een doelverdediger in het eigen strafschopgebied niet bestraft wordt met een GK/RK;
 • Als, na een inworp of een bewuste terugspeelbal door een ploeggenoot, de doelverdediger de bal verkeerd trapt of probeert te trappen om deze in het spel te brengen, dan mag de doelverdediger de bal met zijn hand(en) of arm(en) spelen;
 • De scheidsrechter mag het tonen van een GK/RK uitstellen tot de volgende onderbreking als het niet overtredende team een vrije schop snel neemt waarbij een scoringskans ontstaat;
 • Een gele kaart vanwege een overtreding bij het vieren van een doelpunt blijft staan, zelfs als het doelpunt wordt afgekeurd;
 • Overzicht van alle overtredingen begaan door teamofficials die met een vermaning/GK/RK bestraft moeten worden;
 • Alle verbale overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije schop;
 • Het trappen van een voorwerp wordt op dezelfde wijze bestraft als het gooien van een voorwerp.

 

Regel 13

 • Als een indirecte vrije schop is genomen, mag een scheidsrechter het tonen van het gebaar van de indirecte vrije schop stoppen, als duidelijk is dat er niet direct een doelpunt gescoord kan worden (bijv. vanuit de meeste indirecte vrije schoppen vanwege buitenspel);
 • Bij vrije schoppen voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied geldt dat de bal in het spel is als deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal hoeft het strafschopgebied niet te verlaten;
 • Bij een ‘muurtje’ door de verdedigende partij van tenminste 3 spelers, moeten alle aanvallers zich op ten minste 1m van het ‘muurtje’ bevinden; indirecte vrije schop als ze een overtreding maken.

 

Regel 14

 • Doelpalen, doellat en netten mogen niet bewegen als een strafschop wordt genomen en de doelverdediger mag ze niet aanraken;
 • De doelverdediger moet ten minste een deel van één voet op, of ter hoogte van, de doellijn hebben bij het nemen van een strafschop; hij mag niet achter de lijn staan;
 • Als er een overtreding wordt gemaakt nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een strafschop heeft gegeven en de strafschop wordt niet genomen, dan moet deze worden genomen nadat er een eventuele GK/RK is gegeven.

 

Regel 15

 • Tegenstanders moeten ten minste 2m afstand houden van het punt op de zijlijn waar een inworp wordt genomen, zelfs als de inwerper zich achter de lijn bevindt.

 

Regel 16

 • Bij doelschoppen geldt dat de bal in het spel is als deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal hoeft het strafschopgebied niet te verlaten.

             

SPELREGELWIJZIGINGEN 2019/’20 TEKST EN UITLEG

Regel 3 – De spelers

 1. Wisselprocedure

Gewijzigde tekst

Om een speler te vervangen door een wisselspeler, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • (…)
 • de speler die gewisseld wordt
  • krijgt toestemming van de scheidsrechter om het speelveld te verlaten, tenzij de speler al van het speelveld af was, en moet het speelveld verlaten bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn, tenzij de scheidsrechter toestaat dat de speler het veld direct mag verlaten bij de middenlijn of een ander punt (bijv. voor de veiligheid of bij een blessure)
  • de speler die gewisseld wordt hoeft het speelveld niet ter hoogte van de middenlijn te verlaten en moet direct naar de instructiezone of kleedkamer gaan en neemt niet verder deel aan de wedstrijd, tenzij is toegestaan dat e uitgewisselde spelers weer in kunnen vallen.
 • als de speler die wordt vervangen weigert het speelveld te verlaten, wordt de wedstrijd voortgezet.

 

Uitleg

Om te verhinderen dat een speler die gewisseld wordt tijdrekt door het veld langzaam te verlaten ter hoogte van de middenlijn (wat geen vereiste is in de Spelregels), moet een speler het veld nu verlaten bij het dichtstbijzijnde punt (zoals bij een blessure) tenzij de scheidsrechter anders aangeeft. Bijv. als een speler snel het speelveld kan verlaten bij de middenlijn, als de veiligheid in het geding is of als de speler het veld per brancard verlaat. De speler moet direct naar de instructiezone of kleedkamer gaan, om problemen met wisselspelers, toeschouwers of wedstrijdofficials te vermijden. Een speler die een overtreding maakt die indruist tegen de geest van deze Regel, moet bestraft worden wegens onsportief gedrag, d.w.z. het vertragen van de spelhervatting. 

 

             

Regel 4 – De uitrusting van de spelers

 1. Kleuren

Aanvullende tekst

Onderkleding moet 

 • één kleur hebben die gelijk is aan de hoofdkleur van de mouwen van het shirt, of
 • een patroon/kleuren hebben die exact overeenkomen met de mouwen van het shirt

 

Uitleg

Fabrikanten produceren tegenwoordig ondershirts met patronen waarvan de mouwen gelijk zijn aan de mouw van het wedstrijdshirt; deze moeten worden toegestaan omdat ze de wedstrijdofficials helpen bij het nemen van een beslissing.

 

 1. Overige uitrusting

Elektronische prestatie en volgsystemen (EPVS)

Verwijderde tekst

 

De professionele standaard wordt ingevoerd gedurende de transitieperiode tot 1 juni 2019. De volgende aanduiding geeft aan dat …

 

Uitleg

De overgangsperiode eindigt op 1 juni 2019.

             

Regel 5 – De scheidsrechter

 1. Beslissingen van de scheidsrechter

Gewijzigde tekst

De scheidsrechter mag niet op een beslissing m.b.t. een spelhervatting terugkomen wanneer hij inziet dat de beslissing onjuist was, of op advies van een andere wedstrijdofficial, als hij het spel heeft hervat of wanneer de scheidsrechter het eind van de eerste of tweede helft heeft aangegeven (inclusief blessuretijd) en het speelveld heeft verlaten of de wedstrijd heeft beëindigd. Echter, als de scheidsrechter, aan het eind van de speelhelft, het veld verlaat om naar de RRA te gaan of om de spelers te instrueren om terug te keren op het speelveld, leidt dit er niet toe dat een beslissing niet wordt veranderd wegens een voorval dat gebeurde voor het einde van de speelhelft.

 

Behalve zoals beschreven in Regel 12.3 en het VAR protocol, mag een disciplinaire straf alleen worden gegeven nadat het spel is hervat als een andere wedstrijdofficial de overtreding had gezien en geprobeerd had deze te communiceren met de scheidsrechter voordat het spel werd hervat; de spelhervatting behorende bij de straf is niet van toepassing.

 

Uitleg

 • Als de scheidsrechter, aan het eind van een speelhelft, naar de RRA gaat of tegen de spelers zegt om terug te keren op het speelveld, dan kunnen een ‘herziening’ en een beslissing worden herroepen, als de overtreding gebeurde voor het einde van de speelhelft.
 • Soms communiceert een wedstrijdofficial een GK/RK overtreding (bijv. een ASR die vlagt voor gewelddadig gedrag niet in de buurt van de bal) maar de scheidsrechter ziet of hoort dit pas nadat het spel is hervat. De scheidsrechter kan nog steeds de juiste disciplinaire actie ondernemen, maar de spelhervatting die bij de overtreding hoort is niet van toepassing.

 

 1. Bevoegdheden en plichten

Disciplinaire maatregelen

Aanvullende tekst De scheidsrechter: 

 • treedt op tegen teamofficials die zich niet op een verantwoorde manier gedragen en vermaant ze, of toont een gele kaart voor een waarschuwing of een rode kaart voor een verwijdering kan hen van het speelveld en de directe omgeving verwijderen, inclusief de instructiezone. Als de overtreder niet kan worden geïdentificeerd, dan ontvangt de coach die op dat moment in de instructiezone optreedt als hoofdcoach de straf. Een medisch teamofficial die een overtreding begaat die met een verwijdering bestraft moet worden, mag blijven als het team geen ander medisch persoon beschikbaar heeft, en behandelen als een speler medische verzorging nodig heeft.

 

Uitleg

De pilot met een GK/RK voor onbehoorlijk gedrag van teamofficials was een succes en heeft op alle niveaus veel voordelen opgeleverd, ook voor jonge scheidsrechters die te maken hebben met ‘moeilijke’ volwassen coaches. Als niet duidelijk is wie de overtreder was dan krijgt de hoofdcoach in de instructiezone de GK/RK (als degene die verantwoordelijk is voor de overige teamofficials).

 

 

Blessures

Aanvullende tekst

 • Een geblesseerde speler mag niet op het veld worden behandeld. (…) Uitzonderingen op het voorafgaande kunnen alleen worden gemaakt wanneer:
 • (…)
 • Er een strafschop is toegekend en als de geblesseerde speler de nemer is

 

Uitleg

Het is oneerlijk dat de nemer het speelveld moet verlaten als hij behandeld moet worden en daardoor de strafschop niet kan nemen.

 

             

 

Regel 7 – De duur van de wedstrijd

 1. Bijtellen van verloren tijd

Gewijzigde tekst In elke helft wordt tijd bijgeteld die verloren is gegaan door:

 • Drinkpauzes (die niet langer mogen duren dan één minuut) of pauzes om medische redenen, mits toegestaan door de competitiereglementen
 • medische onderbrekingen die zijn toegestaan door de competitiereglementen, bijv. drinkpauzes (die niet langer mogen duren dan één minuut) en pauzes om af te koelen (tussen de 90 seconden en 3 minuten)

 

Uitleg

In het belang van de veiligheid van spelers, mogen de competitiereglementen bij bepaalde weersomstandigheden (bijv. hoge luchtvochtigheid en temperaturen) afkoelperiodes toestaan (van 90 seconden tot 3 minuten) om de lichaamstemperatuur te verlagen; deze verschillen van drinkpauzes

(maximaal 1 minuut) die bedoeld zijn om vocht aan te vullen.

 

             

Regel 8 – Het begin en de hervatting van het spel

 1. De aftrap Procedure

Gewijzigde tekst

 • het team dat de toss wint kiest ervoor welk doel in de eerste helft wordt verdedigd of om de aftrap te nemen
 • afhankelijk van het bovenstaande nemen de tegenstanders de aftrap of ze kiezen welk doel in de eerste helft wordt verdedigd
 • het team dat de toss wint bepaalde welk doel in de eerste helft werd verdedigd, neemt de aftrap van de tweede helft

 

Uitleg

Recente Spelregelwijzigingen hebben de aftrap dynamischer gemaakt (er kan bijv. rechtstreeks uit de aftrap gescoord worden) waardoor aanvoerders die de toss winnen vaak vragen om de aftrap te mogen nemen. 

 

Overtredingen en straffen

Gewijzigde tekst

Indien de nemer van de aftrap de bal opnieuw raakt, voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een indirecte vrije schop toegekend, of wanneer er sprake is van opzettelijk strafbaar hands, een directe vrije schop.

 

Uitleg

Verandering om consistent te zijn met de nieuwe formulering over hands in Regel 12.

 

 1. Scheidsrechtersbal

Procedure

Nieuwe tekst

 • Het laten vallen van de bal gebeurt voor de doelverdediger van de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied, wanneer het spel werd onderbroken:

o    terwijl de bal in het strafschopgebied was, of o de laatste keer dat de bal geraakt werd in het strafschopgebied was

 • In alle overige gevallen, laat de scheidsrechter de bal vallen voor één speler van het team dat de bal als laatste raakte. Dit gebeurt op de plaats waar de bal het laatst een speler, iets of iemand van buitenaf of, zoals beschreven in Regel 9.1, een wedstrijdofficial raakte
 • Alle overige spelers (van beide teams) moeten ten minste 4m afstand houden van de bal, totdat deze in het spel is

De bal is in het spel zodra deze de grond raakt.

Alle spelers (ook de doelverdedigers) mogen bij de scheidsrechtersbal betrokken zijn; de scheidsrechter mag niet besluiten wie er wel of niet bij mag zijn en mag ook het resultaat niet bepalen.

 

Uitleg

De huidige procedure met betrekking tot de scheidsrechtersbal leidt vaak tot een opstootje of tot een

‘gekunstelde’ hervatting die op onsportieve wijze wordt benut (bijv. de bal diep op de helft van de tegenstander over de zijlijn trappen voor een inworp). De bal teruggeven aan het team dat de bal het laatst speelde herstelt wat ‘verloren’ ging toen het spel werd onderbroken, behalve in het strafschopgebied waar het eenvoudiger is om de bal terug te geven aan de doelverdediger. Om te voorkomen dat een team een oneerlijk voordeel behaalt, moeten spelers van beide teams, behalve de speler die de bal ontvangt, op een minimale afstand van 4m zijn.

 

             

Regel 9 – De bal in en uit het spel

 1. Bal uit het spel

Gewijzigde tekst

De bal is uit het spel als 

 • (…)
 • deze een wedstrijdofficial raakt en op het speelveld blijft en:
  • een team een veelbelovende aanval kan starten, of
  • de bal direct in het doel gaat, of o het andere team in balbezit komt

In al deze gevallen wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal.

 

Uitleg

Het kan erg oneerlijk zijn als een team voordeel behaalt of een doelpunt scoort omdat de bal een wedstrijdofficial, in het bijzonder de scheidsrechter, heeft geraakt.

 

 1. Bal in het spel

Gewijzigde tekst

De bal is in het spel op ieder ander moment, dus ook wanneer deze een wedstrijdofficial raakt en wanneer de bal terugspringt van een wedstrijdofficial een doelpaal, doellat, of hoekvlaggenstok en op het speelveld blijft

 

Uitleg

Behalve voor situaties beschreven in Regel 9.1, is de bal in het spel wanneer deze een wedstrijdofficial raakt.

 

             

Regel 10 – de uitslag van een wedstrijd bepalen 

 1. Doelpunt

Gewijzigde tekst

Een doelpunt is gemaakt ……., mits er geen overtreding van de spelregels is gemaakt door het team dat scoort.

Als de doelverdediger de bal rechtstreeks in het doel van de tegenpartij gooit, wordt een doelschop toegekend.

 

Uitleg

Wijziging is in overeenstemming met de nieuwe teksten betreffende hands in Regel 12.

 

             

Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

 1. Directe vrije schop

Gewijzigde tekst

 • opzettelijk de bal met de hand of arm speelt een overtreding betreffende hands maakt (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied);

 

Uitleg

Wijziging is in overeenstemming met de nieuwe teksten betreffende hands in Regel 12.

 

 1. Directe vrije schop

Hands

Gewijzigde tekst

Hands houdt in, dat de speler de bal opzettelijk met de hand of arm speelt/raakt.  De scheidsrechter moet het volgende in overweging nemen:

 • de beweging van de hand naar de bal (niet de bal naar de hand);
 • de afstand tussen de tegenstander en de bal (onverwachte bal);
 • de positie van de hand hoeft niet noodzakelijkerwijs in te houden dat er altijd sprake is van een overtreding;

Het is een overtreding als een speler:

 • de bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, inclusief het bewegen van de hand of arm richting de bal
 • balbezit of controle over de bal krijgt nadat deze zijn hand of arm heeft geraakt en vervolgens:
  • scoort in het doel van de tegenpartij
  • een scoringskans creëert
 • scoort in het doel van de tegenstander rechtstreeks vanaf de hand of arm, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt; dit geldt ook voor de doelverdediger

 

Het is meestal een overtreding als een speler:

 • de bal met hand of arm raakt als:
  • de hand of arm het lichaam op onnatuurlijke wijze groter maakt
  • de hand of arm boven schouderhoogte is (tenzij de speler de bal opzettelijk speelt die vervolgens de hand of arm raakt

 

Bovengenoemde overtredingen zijn zelfs van toepassing als de bal de hand of arm van een speler raakt wanneer deze rechtstreeks komt van het hoofd of lichaam (inclusief de voet) van een andere, dichtbij zijnde, speler.

 

Met uitzondering van bovenstaande overtredingen, is het meestal geen overtreding als de bal de hand of arm van een speler raakt:

 • rechtstreeks vanaf het eigen hoofd of lichaam (inclusief de voet) van de speler
 • rechtstreeks vanaf het hoofd of lichaam (inclusief de voet) van een andere, dichtbij zijnde, speler
 • als de hand of arm dicht tegen het lichaam wordt gehouden en het lichaam niet op onnatuurlijke wijze groter maakt
 • als een speler valt en de hand of arm zich tussen de bal en de grond bevindt om het lichaam te ondersteunen, maar niet zijwaarts of verticaal van het lichaam af uitgestrekt

 

Uitleg

Er is meer duidelijkheid nodig met betrekking tot hands, met name in die gevallen waarbij ‘niet opzettelijk’ hands toch een overtreding is. De nieuwe formulering volgen een aantal uitgangspunten:

 • het voetbal accepteert niet dat een doelpunt wordt gescoord met hand of arm (zelfs als dit onopzettelijk gebeurt);
 • het voetbal verwacht dat een speler wordt bestraft wegens hands als ze balbezit of controle over de bal krijgen vanaf hun hand of arm en daardoor veel voordeel krijgen door bijv. te scoren of een scoringskans te creëren;
 • het is natuurlijk dat een speler zijn hand of arm tussen het lichaam en de grond houdt bij een val;
 • de hand of arm boven het hoofd hebben is slechts zelden een ‘natuurlijke’ houding en een speler neemt een risico als hij zijn hand of arm in een dergelijke positie houdt, ook tijdens een sliding;
 • als een bal van dichtbij van het lichaam van de speler of van een andere speler (van beide teams) komt, tegen de hand of arm, is het vaak onmogelijk om contact met de bal te voorkomen.

 

 1. Directe vrije schop

Hands

Gewijzigde tekst

Buiten het strafschopgebied gelden voor de doelverdediger dezelfde restricties met betrekking tot het spelen van de bal met de hand of arm als voor alle andere spelers. Binnen zijn eigen strafschopgebied kan de doelverdediger niet worden bestraft voor hands met als straf een directe vrije schop of een andere gerelateerde straf, maar hij kan zich wel schuldig maken aan een overtreding door het spelen van de bal met de hand of de arm als deze overtreding bestraft moet worden met een indirecte vrije schop Als de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied de bal met hand of arm speelt terwijl dit niet is toegestaan, dan wordt een indirecte vrije schop toegekend, maar geen disciplinaire straf.

 

Uitleg

Doelverdedigers mogen de bal niet met de hand of arm spelen na een bewuste terugspeelbal of inworp door een ploeggenoot, of nadat ze bal uit hun handen hebben losgelaten. Als ze dit doen, dan is dit een indirecte vrije schop, maar dit en elk ander ongeoorloofd spelen van de bal met de hand of arm, levert geen disciplinaire straf of, zelfs niet als er een veelbelovende aanval wordt onderbroken, een doelpunt wordt voorkomen of een duidelijke scoringskans wordt ontnomen.

 

 1. Indirecte vrije schop

Gewijzigde tekst

Een indirecte vrije schop wordt toegekend indien een doelverdediger, binnen zijn eigen strafschopgebied, één van de hieronder volgende overtredingen begaat:

 • langer dan zes seconden de bal met zijn handen of arm in bezit houdt, voordat hij deze weer in het spel brengt;
 • de bal met zijn handen of arm raakt nadat hij deze in het spel heeft gebracht en voordat de bal is geraakt door een andere speler;
 • de bal met zijn hand of arm raakt, tenzij de de doelverdediger de bal duidelijk trapte of probeerde te trappen, om deze in het spel te brengen, nadat:
  • deze doelbewust naar hem is getrapt door een medespeler;
  • hij deze rechtstreeks heeft ontvangen uit een inworp genomen door een medespeler.

 

Uitleg

 • Het toevoegen van ‘arm’ is in overeenstemming met andere passages in de Spelregels die met hands te maken hebben;
 • Als de doelverdediger de bal duidelijk trapt of probeert te trappen om deze in het spel te brengen, dan laat dit geen intentie zien om de bal met hand of arm te spelen. Als het wegtrappen niet succesvol is, mag de doelverdediger de bal met hand of arm spelen zonder daarbij een overtreding te maken.

 

 1. Disciplinaire straffen

Gewijzigde tekst

Als een speler of teamofficial, voordat hij het speelveld betreedt aan het begin van de wedstrijd, een overtreding begaat die met een veldverwijdering moet worden bestraft, dan heeft de scheidsrechter de bevoegdheid om de speler deelname aan de wedstrijd te ontzeggen (zie Regel 3.6); de scheidsrechter zal enig ander onbehoorlijk gedrag rapporteren.

Een speler of teamofficial die een overtreding begaat, zowel binnen als buiten het speelveld, ten opzichte van een tegenstander, een medespeler, een wedstrijdofficial of enig ander persoon of de spelregels die moet worden bestraft met een waarschuwing of een veldverwijdering, wordt bestraft al naar gelang de aard van de overtreding. 

De gele of de rode kaart kan alleen worden getoond aan een speler, een wisselspeler, of een gewisselde speler of een teamofficial.

 

Uitleg

Er mogen nu gele of rode kaarten worden getoond aan teamofficials (zie Regel 5).

 

 1. Disciplinaire straffen

De spelhervatting uitstellen om een kaart te tonen

Aanvullende tekst

Als de scheidsrechter heeft besloten om een speler te waarschuwen of van het speelveld te verwijderen, dan mag de wedstrijd niet worden hervat voordat de sanctie is opgelegd, tenzij het team dat niet de overtreding maakte een snelle vrije schop neemt, een duidelijke scoringskans heeft en de scheidsrechter de procedure om de disciplinaire straf te geven nog niet is begonnen. De straf wordt opgelegd bij de volgende onderbreking; als de overtreding inhield dat een duidelijke scoringskans werd ontnomen aan de tegenpartij, dan ontvangt de speler een waarschuwing.

 

 

Uitleg

Af en toe wordt een aanval onderbroken d.m.v. een overtreding die met een waarschuwing of verwijdering bestraft moet worden, waarbij het aanvallende team een snelle vrije schop neemt die de

‘verloren gegane’ aanval herstelt; het is duidelijk ‘oneerlijk’ als deze ‘nieuwe’ aanval wordt onderbroken om een GK/RK te tonen. Echter, als de scheidsrechter de GK/RK procedure is begonnen en daarmee de aandacht van de verdedigende partij heeft, dan is een snelle vrije schop niet toegestaan. Bij een overtreding waarbij een duidelijke scoringskans werd ontnomen zal de speler een waarschuwing ontvangen en niet worden verwijderd, omdat de aanval vervolgd werd (zoals bij voordeel bij een overtreding waarbij een duidelijke scoringskans werd ontnomen).

 

 1. Disciplinaire straffen

Overtredingen die met een waarschuwing worden bestraft

Het vieren van een doelpunt

Aanvullende tekst

Een speler moet een waarschuwing ontvangen, zelfs als het doelpunt wordt afgekeurd, als hij (…)

 

Uitleg

Waarschuwingen wegens het op ongepaste wijze vieren van een doelpunt zijn zelfs van toepassing als het doelpunt wordt afgekeurd omdat de impact (veiligheid, imago van het spel etc.) gelijk is aan wanneer een doelpunt zou zijn toegekend.

 

 1. Disciplinaire straffen

Het ontnemen van een duidelijke scoringskans

Gewijzigde tekst

Als een speler de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontneemt door opzettelijk strafbaar hands te maken, dan wordt de speler van het speelveld verwijderd, ongeacht de plaats van de overtreding. Uitleg

Wijziging is in overeenstemming met de nieuwe teksten betreffende hands in Regel 12.

 

 1. Disciplinaire straffen

Teamofficials

Gewijzigde tekst 

Als een overtreding wordt begaan en de overtreder niet geïdentificeerd kan worden, dan ontvangt de coach die op dat moment in de instructiezone als hoofdcoach optreedt de straf.

 

Vermaning 

De volgende overtredingen moeten normaal gesproken uitmonden in een vermaning; herhaaldelijke of sterk overdreven overtredingen moeten resulteren in een waarschuwing of verwijdering:

 • het speelveld betreden op een respectvolle/ niet confronterende wijze
 • niet samenwerken met een wedstrijdofficial bijv. het negeren van een instructie of verzoek van een assistent-scheidsrechter of de 4de official
 • op beschaafde wijze uiten van ontevredenheid (in woord of gebaar) over een beslissing          af en toe verlaten van de instructiezone zonder een andere overtreding te begaan

 

Waarschuwing

Overtredingen die met een waarschuwing moeten worden bestraft zijn o.a. (maar zijn hiertoe niet beperkt):

 • duidelijk / herhaaldelijk niet in acht nemen van de grenzen van de eigen instructiezone
 • de hervatting van het spel door het eigen team vertragen
 • opzettelijk de instructiezone van de tegenstander betreden op niet confronterende wijze
 • tonen niet eens te zijn door:
  • het gooien of trappen van bidons of andere voorwerpen
  • het maken van gebaren die duidelijk niet respectvol zijn voor de wedstrijdofficial(s) zoals bijv. sarcastisch applaudisseren
 • het betreden van de RRA
 • overdreven of aanhoudend gebaren voor een gele of rode kaart
 • overdreven het ‘TV-gebaar’ maken voor een VAR ‘herziening’
 • gebaren of handelen op een provocerende of opruiende wijze
 • aanhoudend onacceptabel gedrag (inclusief herhaaldelijke overtredingen die met een vermaning worden bestraft)
 • het tonen van een gebrek aan respect voor het spel

 

Verwijdering

Overtredingen die met een verwijdering moeten worden bestraft zijn o.a. (maar zijn hiertoe niet beperkt):

 • de hervatting van het spel door de tegenpartij vertragen door bijv. de bal vast te houden, de bal weg te trappen, een speler te blokkeren
 • het bewust verlaten van de instructiezone om:
  • ontevredenheid te tonen of in discussie te gaan met een wedstrijdofficial
  • te handelen op een provocerende of opruiende wijze
 • de instructiezone van de tegenstander betreden op een agressieve of confronterende wijze opzettelijk een voorwerp op het speelveld gooien of trappen
 • het speelveld betreden om:
  • een confrontatie aan te gaan met een wedstrijdofficial (geldt ook in de rust en aan het eind van de wedstrijd)
  • het spel, een tegenstander of een wedstrijdofficial te beïnvloeden
 • het betreden van de VOR
 • fysiek of agressief gedrag (inclusief bijten en spuwen) tegen een tegenstander, wisselspeler, teamofficial, wedstrijdofficial, toeschouwer of enig ander persoon (bijv. ballenjongen/meisje, veiligheids- of competitieofficial etc.
 • het ontvangen van een tweede waarschuwing in dezelfde wedstrijd
 • het gebruiken van grove of beledigende taal en/of gebaren
 • het gebruiken van niet toegestane elektronische of communicatie apparatuur en/of zich gedragen op een ongepaste wijze ten gevolge van het gebruiken van elektronische of communicatie apparatuur
 • gewelddadig gedrag

 

Uitleg

Het correcte gebruik van de GK/RK wegens onbehoorlijk gedrag door teamofficials wordt ondersteund door de voornaamste overtredingen die met een vermaning / GK / RK moeten worden bestraft op te nemen in de Spelregels.

 

 1. Spelhervatting na overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Gewijzigde tekst (…)

Als de bal in het spel is en een speler begaat een fysieke overtreding binnen het speelveld tegen: –         een tegenstander – indirecte of directe vrije schop of een strafschop;

 • tegen een medespeler, wisselspeler, gewisselde of verwijderde speler, teamofficial of een wedstrijdofficial – directe vrije schop of strafschop;
 • enig ander persoon – een scheidsrechtersbal

Alle verbale overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije schop.

 

Uitleg

Bevestiging van de verschillende hervattingen wegens fysieke overtredingen en dat alle verbale overtredingen, zelfs als ze gericht zijn tegen een wedstrijdofficial, worden bestraft met een indirecte vrije schop.

 

 1. Spelhervatting na overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Aanvullende tekst

Als een overtreding wordt begaan buiten het speelveld door een speler tegen een speler, wisselspeler, gewisselde speler of teamofficial van het eigen team, dan wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop op de doel- of zijlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de overtreding plaatsvond.

Uitleg

Verheldering dat de overtreding moet zijn begaan door een speler tegen een ploeggenoot of een van zijn teamofficials, wisselspelers etc. om een indirecte vrije schop toe te kunnen kennen.

 

 1. Spelhervatting na overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Gewijzigde tekst

Als een speler, die zich binnen of buiten het speelveld bevindt, een voorwerp (niet zijnde de wedstrijdbal) gooit of trapt naar een tegenstander  of een voorwerp gooit of trapt (inclusief een bal) naar een wisselspeler, gewisselde of verwijderde speler, of teamofficial van de tegenpartij of een wedstrijdofficial of de wedstrijdbal, dan wordt het spel hervat met een directe vrije schop (…)

 

 

Uitleg

Het trappen van een voorwerp naar iemand of naar de bal wordt op dezelfde wijze bestraft als het gooien van een voorwerp.

 

             

Regel 13 – de vrije schoppen

 1. Soorten vrije schoppen

Aangeven indirecte vrije schop

Aanvullende tekst

De scheidsrechter geeft aan dat het een indirecte vrije schop betreft door zijn arm boven zijn hoofd te heffen. Hij moet zijn arm in die positie houden, totdat de schop is genomen en de bal is geraakt door een andere speler, of uit het spel is of als duidelijk is dat er niet rechtstreeks gescoord kan worden.

 

Uitleg

Veel indirecte vrije schoppen worden te ver van het doel van de tegenpartij genomen om er rechtstreeks uit te kunnen scoren (bijv. indirecte vrije schoppen wegens buitenspel); in deze gevallen hoeft de scheidsrechter het teken slechts aan te geven totdat de vrije schop is genomen omdat rennen en tegelijkertijd het teken geven niet eenvoudig is.

 

 1. Procedure

Gewijzigde tekst

–     vrije schoppen wegens het zonder toestemming betreden, opnieuw betreden of verlaten van het speelveld door een speler worden genomen vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Behalve wanneer een speler het speelveld verlaat als onderdeel van het spel en buiten het speelveld een overtreding begaat tegenover een andere speler. Dan wordt het spel hervat met een vrije schop op de lijn het dichtst bij de plaats van de overtreding; als dit een overtreding is die met een directe vrije schop moet worden bestraft,  dan wordt een strafschop toegekend als dit binnen het strafschopgebied van de overtreder is.

 

Uitleg

Tekst is gewijzigd om in overeenstemming te zijn met andere onderdelen van de Spelregels.

 

 1. Procedure

Gewijzigde tekst

 

De bal: is in het spel zodra deze is getrapt en duidelijk beweegt. behalve als het gaat om een vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen strafschopgebied. Dan is de bal in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt

 

Uitleg

Het experiment waarbij bij een vrije schop voor de verdedigende partij in het strafschopgebied, de bal in het spel is als deze is getrapt en het strafschopgebied niet hoeft te verlaten, heeft een snellere en meer constructieve hervatting opgeleverd. Tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven of op tenminste 9,15 meter van de bal totdat deze in het spel is. Dezelfde wijziging is doorgevoerd voor de doelschop (zie Regel 16)

 

 

 1. Procedure

Aanvullende tekst Tot het moment dat de bal in het spel is moeten alle tegenstanders:

 • op tenminste 9.15 meter van de bal blijven, tenzij (…)
 • buiten het strafschopgebied blijven als de vrije schop in het strafschopgebied van de tegenpartij wordt genomen.

Als drie of meer spelers van de verdedigende partij een ‘muurtje’ vormen, dan moeten alle aanvallers op ten minste 1 meter van het ‘muurtje’ blijven totdat de bal in het spel is.

 

Uitleg

Aanvallers die heel dichtbij, of in, het verdedigende ‘muurtje’ staan bij een vrije schop, veroorzaken vaak management problemen en tijdverlies. Er is geen gelegitimeerde tactische rechtvaardiging voor aanvallers om in het ‘muurtje’ te gaan staan en hun aanwezigheid druist in tegen de geest van het spel en beschadigt het imago van het spel vaak.

 

 1. Overtredingen en straffen

Aanvullende tekst (na de 1ste alinea)

Als bij het nemen van een vrije schop een speler van de aanvallende partij zich op minder dan 1 meter van het ‘muurtje’ van drie of meer verdedigers bevindt, dan wordt een indirecte vrije schop toegekend.

 

Uitleg

Bevestiging van de hervatting als een aanvaller op minder dan 1 meter van de ‘muur’ komt.

 

 1. Overtredingen en straffen

Gewijzigde tekst

Wanneer een vrije schop voor de verdedigende partij van binnen het eigen strafschopgebied wordt genomen en zich nog tegenstanders binnen het strafschopgebied bevinden (…), de bal raakt of probeert te spelen, voordat de bal in het spel is, dan wordt de vrije schop overgenomen.

Wanneer bij een vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen strafschopgebied de bal niet rechtstreeks buiten het strafschopgebied wordt getrapt, wordt de vrije schop overgenomen.

Uitleg

Bevestiging van de hervatting voor de hierboven beschreven situatie.

 

 1. Overtredingen en straffen

Gewijzigde tekst

Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een indirecte vrije schop toegekend, maar als de nemer de bal opzettelijk met de hand of arm speelt een overtreding begaat met betrekking tot hands:

(…)

 

Uitleg

Bevestiging van de hervatting voor de hierboven beschreven situatie.

             

Regel 14 – De strafschop

 1. Procedure

Aanvullende tekst

De bal moet stilliggen op de strafschopstip en de doelpalen, doellat en het doelnet mogen niet bewegen.

(…)

De doelverdediger van de verdedigende partij moet, totdat de bal is getrapt, op de doellijn tussen de doelpalen blijven met de voorzijde van zijn lichaam richting de strafschopnemer, zonder de doelpalen, doellat of het doelnet aan te raken

(…)

De strafschopnemer moet de bal in voorwaartse richting trappen; een hakbal is toegestaan onder voorwaarde dat de bal voorwaarts beweegt.

Als de bal wordt getrapt, moet de doelverdediger van de verdedigende partij ten minste een deel van één voet op of boven de doellijn hebben.

 

Uitleg

 • de scheidsrechter moet geen teken geven om de strafschop te kunnen nemen als de doelverdediger de doelpalen, doellat of het doelnet aanraakt, of als deze nog aan het bewegen zijn nadat de doelverdediger ze getrapt of geschud heeft;
 • doelverdedigers mogen niet voor of achter de lijn staan. Toestaan dat een doelverdediger slechts met één voet de doellijn hoeft te raken (of als hij springt, boven de doellijn is) als de strafschop wordt genomen is een meer praktische benadering omdat het eenvoudiger is om te herkennen of beide voeten niet op de lijn zijn. Omdat de nemer mag ’haperen’ tijdens de aanloop, is het redelijk dat de doelverdediger een stap kan zetten inspelend op het nemen van de strafschop.

 

 1. Overtredingen en straffen

Aanvullende tekst

Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een strafschop heeft gegeven, moet de strafschop worden genomen. Als de strafschop niet wordt genomen kan de scheidsrechter een disciplinaire maatregel nemen voordat hij opnieuw het teken geeft dat de strafschop mag worden genomen.

 

Uitleg

Als er een overtreding wordt begaan nadat de scheidsrechter het teken om de strafschop te nemen heeft gegeven, maar als de strafschop dan niet wordt genomen, kan er geen vrije schop worden toegekend, omdat de bal niet in het spel was gebracht; de noodzakelijke disciplinaire straf kan wel worden genomen.

 

 1. Overtredingen en straffen

Gewijzigde tekst

(…) de nemer de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler:

 • wordt een indirecte vrije schop toegekend (of een directe vrije schop in het geval van opzettelijk een overtreding met betrekking tot hands)

 

 

Uitleg

Wijziging is in overeenstemming met de nieuwe teksten betreffende hands in Regel 12.

 

             

Regel 15 – De inworp

 1. Procedure

Gewijzigde tekst

Alle tegenstanders moeten tenminste twee meter afstand houden van de plaats op de zijlijn waar de inworp zal worden genomen.

Uitleg

Dit dekt situaties waarin een speler een inworp neemt op enige afstand van de zijlijn.

 

 1. Overtredingen en straffen

Gewijzigde tekst

Als de inwerper, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een indirecte vrije schop toegekend, maar als de nemer de bal opzettelijk speelt met hand of arm een overtreding met betrekking tot hands maakt: (…)

 

Uitleg

Wijziging is in overeenstemming met de nieuwe teksten betreffende hands in Regel 12.

 

             

Regel 16 – De doelschop

 1. Procedure

Gewijzigde tekst

 • De bal is in het spel wanneer deze het strafschopgebied verlaat is getrapt en duidelijk beweegt

 

Uitleg

Het experiment dat bij een doelschop de bal in het spel is zodra deze is getrapt en het strafschopgebied niet hoeft te verlaten, heeft een snellere en meer dynamische/constructieve spelhervatting opgeleverd. Het leidt tot minder verlies van tijd inclusief de tactiek waarbij een verdediger de bal opzettelijk speelt voordat deze het strafschopgebied verlaat, in de wetenschap dat alles wat er kan gebeuren is dat de doelschop zal worden overgenomen. 

Tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de bal in het spel is.

 

 1. Overtredingen en straffen

Gewijzigde tekst

Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler, wordt een indirecte vrije schop toegekend, maar als de nemer de bal opzettelijk met hand of arm speelt een overtreding met betrekking tot hands maakt: (…) Uitleg

Wijziging is in overeenstemming met de nieuwe teksten betreffende hands in Regel 12.

 

 1. Overtredingen en straffen

Gewijzigde tekst

Wanneer op het moment dat de doelschop wordt genomen zich tegenstanders binnen het strafschopgebied bevinden omdat ze geen tijd hadden om het te verlaten, dan laat de scheidsrechter doorspelen. Als een tegenstander, die zich in het strafschopgebied bevindt (…) de bal raakt of probeert deze te spelen, voordat de bal is geraakt door een andere speler in het spel is, wordt de doelschop overgenomen.

 

Uitleg

Bevestiging van de actie die de scheidsrechter moet nemen als een tegenstander zich in het strafschopgebied bevindt als de doelschop wordt genomen.

 

             

Regel 17 – De hoekschop

 1. Overtredingen en straffen

Gewijzigde tekst

Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler, wordt een indirecte vrije schop toegekend, maar als de nemer de bal opzettelijk met hand of arm speelt een overtreding met betrekking tot hands maakt: (…)

 

Uitleg

Wijziging is in overeenstemming met de nieuwe teksten betreffende hands in Regel 12.

 

             

VAR protocol

Beslissingen / voorvallen die voor herziening in aanmerking komen

 

De categorieën beslissingen / voorvallen die mogen worden herzien in het geval van ‘een duidelijke fout’ of ‘ernstig gemist voorval’ zijn:

 1. Doelpunt / geen doelpunt

Een overtreding door het scorende team in de aanvallende fase die eindigde met het scoren van het doelpunt, inclusief:

 • Overtreding door het aanvallende team in de aanloop naar of bij het scoren van het doelpunt (hands, overtreding, buitenspel)
 • Buitenspel: positie en overtreding
 • Bal uit het spel voorafgaand aan het doelpunt
 • Doelpunt / geen doelpunt beslissingen
 • Overtreding door de doelverdediger en/of nemer bij het nemen van een strafschop of een overtreding door een aanvaller of een verdediger die direct betrokken raakt bij het spel als de strafschop terugkaatst van de doelpaal, doellat of doelverdediger

 

 1. Strafschop / geen strafschop
  • Overtreding door het aanvallende team in de aanloop naar het strafschop voorval (hands, overtreding, buitenspel)
  • Bal uit het spel voorafgaand aan de strafschopsituatie
  • Plaats van de overtreding (binnen of buiten het strafschopgebied)
  • Strafschop onterecht toegekend
  • Overtreding waarvoor een strafschop moet worden gegeven die niet werd bestraft
  • Overtreding door de doelverdediger en / of de nemer tijdens het nemen van de strafschop
  • Overtreding door een aanvaller of een verdediger die direct bij het spel betrokken raakt als de strafschop terugkaatst van de doelpaal, lat of doelverdediger

 

Uitleg

De tekst is vereenvoudigd en de volgorde van de aandacht bolletjes is gewijzigd, omdat overtredingen bij het nemen van een strafschop ‘doelpunt/geen doelpunt’ voorvallen zijn. 

 

Procedures

Oorspronkelijke beslissing

Gewijzigde tekst

 • Als een assistent-scheidsrechter een vlagsignaal vanwege een overtreding uitstelt, dan moet de assistent-scheidsrechter de vlag in de lucht steken als het aanvallende team een doelpunt scoort, een strafschop, vrije schop, hoekschop of inworp krijgt, of balbezit behoudt nadat de oorspronkelijke aanval is afgelopen; in alle andere situaties moet de assistent-scheidsrechter beslissen of hij al dan niet de vlag in de lucht zal steken, afhankelijk van wat het spel vereist.

 

 

 

Uitleg

Verheldering over wanneer de assistent-scheidsrechter alsnog een ‘uitgesteld’ vlagsignaal moet geven bij een ‘net wel / net niet’ beslissing.

 

Procedures

Controle (check)

Gewijzigde tekst

 • De VAR kan de beelden controleren op normale snelheid (…) of om te beslissen of er sprake is van ‘strafbaar’ een overtreding met betrekking tot hands

 

Herziening (review)

Gewijzigde tekst

 • Voor subjectieve beslissingen zoals bijv. de intensiteit van onreglementair aanvallen, ingrijpen bij buitenspel, overwegingen bij hands (plaats, intentie etc.) is een on-field review (OFR) meestal op zijn plaats (…)
 • De scheidsrechter kan vragen om verschillende (…) of om te beslissen of er sprake was van een overtreding met betrekking tot ‘opzettelijk’ hands 

 

Uitleg

Wijziging is in overeenstemming met de nieuwe teksten betreffende hands in Regel 12.

 

Spelers, wisselspelers en teamofficials

Gewijzigde tekst

 • (…)
 • Een speler / wisselspeler / gewisselde speler / teamofficial die op een overdreven wijze het

‘TV signaal’ laat zien of de RRA betreedt, ontvangt een waarschuwing

 • Een teamofficial die op een overdreven wijze het ‘TV-signaal’ laat zien of de RRA betreedt, ontvangt publiekelijk een waarschuwing (mits gele en rode kaarten voor teamofficials van toepassing zijn)
 • Een speler / wisselspeler / gewisselde speler / teamofficial die de VOR betreedt, wordt verwijderd; een teamofficial die de VOR betreedt wordt verwijderd uit de instructiezone

 

Uitleg

Verwijzing naar de GK/RK voor teamofficials, volgens de wijziging in Regel 5 en 12

             

 

 

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

Woudenbergseweg 56-58  3707 HX  Zeist

Postbus 515  3700 AM  Zeist

 

Tel: 0343 49 92 11

Fax: 0343 49 91 99

Email: bv@knvb.nl

 

Bank: ING-bank NL45INGB0670000132

BTW: NL002691346.B01

KvK: 40478591 Utrecht