Missie, visie en beleidsplan

Missie

s.v. Rood-Wit ’62 wil binnen de Helmondse samenleving “de voetbalvereniging” zijn die mensen een sportieve en veilige omgeving biedt waarbinnen op een verantwoorde wijze de voetbalsport, op zowel recreatief als prestatief niveau, in teamverband kan worden beoefend. Dit alles op een gezonde financiële basis binnen een actief verenigingsleven en met een heldere en duidelijke verenigingsstructuur waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op elkaar zijn afgestemd en waar iedereen zich thuis kan voelen.

Visie

Er wordt voortgebouwd op wat al bereikt is en op wat we samen hebben afgesproken.
Aan de visie van s.v. Rood-Wit ’62 liggende de volgende uitgangspunten ten grondslag:

  • Ieder individu is bij s.v. Rood-Wit ’62 van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau te voetballen. Daarbij staat het plezier in het veld en bij activiteiten rond het voetballen centraal. De vereniging kent geen politieke kleur, geen religieuze banden of andere voorkeuren, die mensen uitsluiten van het lidmaatschap.
  • Het lidmaatschap van s.v. Rood-Wit ’62  is meer dan tijdens trainingen en wedstrijden tegen een bal trappen. Het lidmaatschap is niet vrijblijvend. De vereniging zijn we samen. Ieder lid verricht naar vermogen één of meerdere activiteiten binnen de vereniging naast het voetballen. Leden zijn hierop onderling aanspreekbaar. Daarmee wordt voorkomen dat de werkzaamheden slechts op de schouders van een beperkt aantal leden liggen. We  willen werken aan een zo breed mogelijke actieve betrokkenheid van leden voor de gehele vereniging. Dit onder de motto’s: “Voor elkaar door elkaar” en “Vrijwillig betekent niet vrijblijvend”.
  • Activiteiten voor de vereniging naast het voetballen worden niet verricht onder de noemer verplichte  dienst, maar vloeien  vooral voort  uit onderlinge betrokkenheid  en erkenning dat we samen een vereniging vormen.  Deze loyaliteit en clubliefde vormen de basis voor de continuïteit en het voortbestaan van onze vereniging.
  • De spelende leden zijn zodanig ingedeeld dat de kwaliteiten zijn gebundeld en dat er binnen iedere leeftijdscategorie prestatiegericht wordt gevoetbald. Het voetbaltechnische (jeugd)beleid van s.v. Rood-Wit ’62 zorgt voor het zo hoog mogelijk laten spelen van onze selectie-elftallen. Dat betekent niet dat recreatieve teams een mindere positie binnen de vereniging innemen. s.v. Rood-Wit ’62  is een voetbalvereniging in de brede zin des woord. s.v. Rood-Wit ’62  is een voetbalvereniging waar plezier voorop staat en is er voor iedereen.
  • s.v. Rood-Wit ’62  is een amateurvereniging. Dit betekent dat geen betalingen worden gedaan aan individuele spelers. In de visie van s.v. Rood-Wit ’62 eindigt loyaliteit waar betaling begint. Ondanks het feit dat de sportieve ambities hierdoor wellicht tot op zekere hoogte worden beperkt, kennen clubloyaliteit en stabiliteit in de visie van de vereniging een hogere prioriteit. De aanwezige marktwerking binnen de voetbalstructuur maakt het wel noodzakelijk om gediplomeerde trainers en technische coördinatoren een bescheiden salaris, vrijwilligersbijdrage of onkostenvergoeding te betalen. Hierbij wordt rekening gehouden met het vastgestelde kader voor een verantwoord financieel beleid. Het kunnen werken met eigen opgeleide (jeugd)trainers is een speerpunt van het beleid.
  • De vereniging wil financieel gezond zijn en blijven. Gewerkt wordt met een meerjarig financieel beleidskader vastgesteld door de ALV, als richtsnoer voor beleidsvoering.
  • Iedereen die, naast het voetballen, actief is binnen de vereniging wordt gewaardeerd. Vrijwilligers die zich voor de vereniging inzetten, worden gewaardeerd, waar mogelijk begeleid en weten wat van hen verwacht wordt.
  • In en buiten het veld gedragen  onze leden zich correct en in overeenstemming met de geldende wetgeving, de KNVB-reglementen en de normen en waarden zoals wij die vastgelegd hebben in onze vereniging. Leden zijn op hun gedrag aanspreekbaar en dat gebeurt in voorkomend geval ook.
  • De communicatie binnen de vereniging is zodanig dat voor ieder lid duidelijk is wat er van haar of hem wordt verwacht en wat het lid van de vereniging mag en kan verwachten.

Beleidsplan

Op 28 maart 2013 hebben de leden tijdens de algemene ledenvergadering het verenigingsbeleidsplan van s.v. Rood-Wit ’62 voor de periode 2013-2017 aangenomen. In dit beleidsplan wordt de ambitie beschreven en de wijze waarop leden, vrijwilligers en sponsors deze ambitie waar willen gaan maken.

Het succes van het behalen van deze ambities kan alleen met de inzet van voldoende en enthousiaste vrijwilligers.  Dit beleidsplan sluit in veel opzichten aan bij hetgeen in de afgelopen al samen tot stand is gebracht. Voorwaarde om de doelstellingen te blijven realiseren is om alle in de vereniging aanwezig kennis en energie van alle leden te blijven benutten. Samenwerken en elkaar helpen is hierbij vanzelfsprekend!

Voor het volledige beleidsplan: Beleidsplan Rood Wit 7 maart 2013